Registrering for designere - Regalia

Architekcie, Projektancie

Potrzebujesz inspiracji, narzędzi, które ułatwią Ci pracę z klientem, dostępu do darmowych próbek, bazy oryginalnych modeli 3D oraz tekstur, profesjonalnego doradztwa i solidnego wykonawcy, który zagwarantuje Ci efekt na najwyższym poziomie? Masz nas!

Sprawdź, jakie możliwości daje dołączenie do grona naszych partnerów.

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy platformę z plikami.

REGULAMIN współpracy   postanowienia wstępne
 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady współpracy pomiędzy REGALIA a Architektami w ramach KLUBU ARCHITEKTA w witrynie sklep.regalia.eu. w zakresie oferowania i sprzedaży PRODUKTÓW REGALIA.
 2. Definicje:
 • APLIKACJA LIDER – należy przez to rozumieć aplikację na stronie internetowej lider.regalia.eu służącą do składania zamówień na PRODUKTY REGALIA przez ARCHITEKTÓW.
 • ARCHITEKT – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zajmującą się projektowaniem wystroju i dekoracji wnętrz, posiadającą KONTO w witrynie sklep.reagalia.eu.
 • KLIENT – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, a także każdy inny podmiot, zainteresowany nabyciem lub będący nabywcą PRODUKTU REGALIA.
 • KLUB ARCHITEKTA – należy przez to rozumieć platformę służącą do kontaktu i realizacji usług w ramach współpracy z ARCHITEKTAMI, w tym w szczególności do udostępnienia plików 3D i tekstur.
 • KONTO – konto ARCHITEKTA zarejestrowanego w witrynie sklep.reagalia.eu w ramach KLUBU ARCHITEKTA.
 • PRODUKT REGALIA – należy przez to rozumieć gotowy wyrób objęty ofertą REGALIA lub wyrób wykonany przez REGALIA na indywidualne zamówienie, taki jak: meble oraz elementy wystroju wnętrz, stoły oraz stoliki kawowe, komody, szafki, regały, łóżka, blaty, parapety oraz półki, krzesła, hokery i taborety, ramy, drabiny, wieszaki i schody, lamp, biblioteki, drzwi, świeczniki, skrzynie, podstawki do przekąsek, tace, wizytowniki i opakowania do win, podstawki oraz deski pod kubek lub kufel – wykonane ze starego drewna lub metalu z odzysku, jak również deski podłogowe, ścienne i sufitowe oraz belki ze starego drewna, stara cegła oraz wykonane z niej płytki ceglane.
 • REGALIA – należy przez to rozumieć REGALIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Kolejowa 5, 11-320 Jeziorany, KRS 0000960346, NIP 7393965375, REGON 521482725.
 • REGULAMIN – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 • STRONA lub STRONY – należy przez to rozumieć osobno lub łącznie REGALIA i ARCHITEKTA.
 • witryna reagalia.eu – sklep internetowy prowadzony przez REGALIA pod adresem internetowym sklep.regalia.eu.
 1. REGALIA oświadcza, że nazwa „Regalia” jest chronionym znakiem towarowym.
Zasada lojalności
 1. STRONY zobowiązują się w trakcie współpracy do:
 • zachowania wzajemnej lojalności,
 • niezwłocznego informować się o wszelkich zdarzeniach dotyczących drugiej STRONY mogących negatywnie wpływać na współpracę,
 • podejmowania wszelkich niezbędnych działań potrzebnych do ochrony wzajemnych praw i interesów w ramach współpracy,
 • przekazywania sobie nawzajem dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania wzajemnych obowiązków.
zasady wypłaty wynagrodzenia
 1. W przypadku akceptacji niniejszego REGULAMINU przez ARCHITEKTA w wyniku założenia KONTA w witrynie sklep.regalia.eu w ramach KLUBU ARCHITEKTA, REGALIA zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ARCHITEKTA wynagrodzenia o charakterze prowizyjnym, wypłacanego w postaci pieniężnej lub w barterze, w przypadku gdy działania ARCHITEKTA doprowadzą do zrealizowania zamówienia na zakup PRODUKTÓW REGALIA o określonej wartości. Wypłata prowizji w postaci pieniężnej może nastąpić pod warunkiem, że wysokość jednorazowej wypłaty będzie wynosiła – także w wyniku zsumowania - co najmniej 1.000,00 zł netto. REGALIA przysługuje prawo odmowy zapłaty w przypadku wystawienia przez ARCHITEKTA faktury lub rachunku na kwotę niższą niż 1.000,00 zł netto a ARCHITEKTOWI nie przysługują w takim przypadku jakiekolwiek roszczenia wobec REGALIA, w tym w szczególności ARCHITEKT nie może żądać odsetek.
 2. Warunkami uzyskania przez ARCHITEKTA prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 5, są:
 • zrealizowanie przez REGALIA zamówienia na PRODUKT REGALIA o wartości co najmniej 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych) w wyniku działań ARCHITEKTA. Przy określaniu wartości netto zamówienia uwzględnia się wyłącznie nominalną wartość netto PRODUKTÓW REGALIA objętych zamówieniem. Do wartości zamówienia netto nie wlicza się jakichkolwiek dodatkowych kosztów i opłat związanych z realizacją zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy, magazynowania lub ubezpieczenia przesyłek;
oraz
 • złożenie przez ARCHITEKTA zamówienia na PRODUKT REGALIA za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: lider.regalia.eu lub za pomocą wiadomości e-mail albo złożenie zamówienia na PRODUKT REGALIA bezpośrednio przez KLIENTA w sposób umożliwiający ustalenie, że KLIENT złożył zamówienie w wyniku działań ARCHITEKTA. Za potwierdzenie złożenia zamówienia przez KLIENTA w wyniku działań ARCHITEKTA uważa się w szczególności, gdy w projekcie lub specyfikacji złożonej przez KLIENTA znajduje się logo ARCHITEKTA lub dane firmowe ARCHITEKTA, albo gdy ARCHITEKT przedstawi niebudzącą wątpliwości korespondencję z Klientem dotyczącą złożonego przez KLIENTA zamówienia. Informacje takie muszą zostać przedstawione najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. Ponadto do zamówienia obejmującego PRODUKT REGALIA wykonywany na indywidualne zamówienie ARCHITEKT lub KLIENT zobowiązany jest załączyć projekt wraz z pełną specyfikacją zamówienia przygotowane przez ARCHITEKTA. Jeżeli zamówienie lub projekt lub specyfikacja będą zawierały braki lub inne nieprawidłowości, wówczas REGALIA poinformuje o tym ARCHITEKTA lub KLIENTA, który będzie zobowiązany do uzupełnienia zamówienia, projektu lub specyfikacji, pod rygorem odmowy przyjęcia i wykonania zamówienia.
 1. REGALIA nie ma obowiązku przyjmowania składanych zmówień.
 2. REGALIA nie ponosi konsekwencje braku poprawności danych lub zupełności zamówienia, projektu lub specyfikacji złożonej przez ARCHITEKTA lub KLIENTA.
 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego, o którym mowa w pkt 5, określa poniższa tabela uzależniająca wysokość tego wynagrodzenia od wartości netto jednego zamówienia oraz postaci wypłaty tego wynagrodzenia:
wartość zamówienia (wz) netto postać wynagrodzenia
pieniężne barter
<100.000,00 zł 10% wz netto 20% wz netto
100.000,00 zł – 500.000,00 zł 7% wz netto 14% wz netto
> 500.000,00 zł 5% wz netto 10% wz netto
 1. W przypadku gdy ARCHITEKT jest przedsiębiorcą będącym czynnym podatnikiem podatku VAT wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w pkt 9, ma wartość netto i zostanie powiększone o obowiązującą w danym czasie stawkę VAT.
 2. W przypadku gdy ARCHITEKT nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą niebędącym czynnym podatnikiem VAT, wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w pkt 9, ma wartość brutto.
 3. ARCHITEKT  obowiązany jest do zadeklarowania postaci wynagrodzenia (pieniężne lub barter) najpóźniej w terminie 14 od dnia dostawy zamówienia, a gdy zamówienie jest realizowane w częściach – od dnia dostawy ostatniej części zamówienia. Jeżeli ARCHITEKT nie zadeklaruje postaci wynagrodzenia we właściwym terminie, zostanie ono wypłacone w postaci oznaczonej jako domyślna w aplikacji LIDER. ARCHITEKT może dokonywać zmian wyboru domyślnej postaci wynagrodzenia w aplikacji LIDER. Zmiana postaci wynagrodzenia po jej ustaleniu dla konkretnego zamówienia na zasadach określonych w niniejszym punkcie może nastąpić wyłącznie za zgodą REGALIA.
 4. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego w barterze będzie następowała poprzez przyznanie ARCHITEKTOWI tzw. talonu w ramach indywidualnego konta ARCHITEKTA w APLIKACJI LIDER. Przyznane talony ARCHITEKT będzie mógł wykorzystać na zakup PRODUKTÓW REGALIA przez cały okres posiadania KONTA w ramach KLUBU ARCHITEKTA oraz przez okres 6 miesięcy od jego usunięcia. Prawo do wykorzystania talonu przez ARCHITEKTA wygasa z upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wraz z wygaśnięciem prawa do wykorzystania talonu, wygasa zobowiązanie REGALIA do zapłaty ARCHITEKTOWI wynagrodzenia.
 5. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego w postaci pieniężnej będzie następowała w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez REGALIA prawidłowo wystawionej przez ARCHITEKTA faktury VAT – gdy ARCHITEKT jest czynnym podatnikiem VAT, lub rachunku – gdy ARCHITEKT nie jest czynnym podatnikiem VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku. ARCHITEKT może wystawć fakturę VAT lub rachunek nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia dostawy zamówienia, a gdy zamówienie jest realizowane w częściach - nie wcześniej niż po upływie po upływie 21 dni od dnia dostawy ostatniej części zamówienia.
 6. W przypadku gdy ARCHITEKT jest czynnym podatnikiem podatku VAT wskazany przez niego rachunek bankowy do zapłaty wynagrodzenia powinien widnieć w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (czyli na tzw. „białej liście podatników VAT”). W przypadku gdyby wskazany przez ARCHITEKTA numer rachunku bankowego nie będzie figurował na białej liście podatników VAT, REGALIA może wstrzymać się od zapłaty wynagrodzenia do czasu wskazania przez ARCHITEKTA numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT. W takim przypadku ARCHITEKTOWI nie będą przysługiwały żadne odsetki lub odszkodowanie od REGALIA w związku z wstrzymaniem płatności. ARCHITEKT ma obowiązek niezwłocznie poinformować REGALIA o każdej zmianie w zakresie statusu podatnika VAT.
 7. W przypadku wystawienia przez ARCHITEKTA faktury niezgodnie z REGULAMINEM lub obowiązującymi przepisami prawa, REGALIA ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez ARCHITEKTA przyczyn niezgodności oraz ich usunięcia, a także w razie potrzeby otrzymania faktury VAT lub wystawienia noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
 8. ARCHITEK może przesyłać faktury elektroniczne lub rachunki na adres e-mail: … .
 9. W przypadku gdy REGALIA będzie zobowiązana do zwrotu na rzecz KLIENTA w całości bądź części otrzymanej ceny zamówienia, wskutek skorzystania przez KLIENTA z przysługujących mu uprawnień lub praw, w tym m.in. praw konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, wówczas ARCHITEKT traci prawo do wynagrodzenia prowizyjnego, a wypłacona prowizja podlega zwrotowi na rzecz REGALIA. REGALIA niezwłocznie poinformuje ARCHITEKTA o zaistnieniu okoliczności skutkujących utratą przez ARCHITEKTA prawa do wynagrodzenia prowizyjnego lub obowiązkiem zwrotu otrzymanej prowizji w całości lub części, oraz wezwie ARCHITEKTA do zwrotu w całości lub części otrzymanej prowizji.
 10. Za moment zapłaty wynagrodzenia STRONY przyjmują moment obciążenia rachunku bankowego REGALIA.
klauzula praw autorskich
 1. STRONY oświadczają, że na mocy niniejszego REGULAMINU nie dochodzi do przeniesienia na żądną ze STRON jakichkolwiek autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z póź. zm.), w szczególności ARCHITEKT nie nabywa ani nie uzyskuje w ramach licencji żadnych autorskich praw majątkowych, zależnych lub pokrewnych do PRODUKTÓW REGALIA.
Baza modeli 3D oraz tekstur REGALIA
 1. ARCHITEKT, na własnym wniosek i za zgodą REGALIA, może uzyskać dostęp do bazy modeli 3D oraz tekstur REGALIA przeznaczonych do wykonywania wizualizacji projektów wystroju wnętrz z wykorzystaniem PRODUKTÓW REGALIA, zwanej dalej „BAZĄ”. W przypadku uzyskania przez ARCHITEKTA dostępu do BAZY zobowiązuje się on nie wykorzystywać materiałów dostępnych w BAZIE do innych celów niż wykonywania wizualizacji projektów wystroju wnętrz z wykorzystaniem PRODUKTÓW REGALIA, w tym w szczególności ARCHITEKT zobowiązuje się nie kopiować lub nie udostępniać tych materiałów osobom trzecim, bez uzyskana uprzedniej wyraźnej zgody REGALIA.
 2. W przypadku naruszenia przez ARCHITEKTA zasad korzystania z BAZY poprzez wykorzystywanie materiałów dostępnych w BAZie do innych celów niż wykonywanie wizualizacji projektów wystroju wnętrz z wykorzystaniem PRODUKTÓW REGALIA, ARCHITEKT zapłaci REGALIA karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego ARCHITEKTOWI, na co ARCHITEKT wyraża zgodę. REGALIA wezwie ARCHITEKTA do zapłaty kary umownej w formie pisemnej lub elektronicznej wskazując w wezwaniu termin jej zapłaty nie krótszy niż 7 dni. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
 3. Zakończenie współpracy przez STRONY (bez względu na jej podstawę i formę) nie będzie powodowało utraty prawa REGALIA do żądania od ARCHITEKTA zapłaty kary umownej na zasadach określonych w pkt 21 i 22.
czas trwania współpracy
 1. Niniejsza zasady współpracy obowiązują przez czas nieokreślony.
 2. Każda ze STRON może wypowiedzieć zasady współpracy skutkiem natychmiastowym poprzez zaznaczenie dostępnej w KONCIE opcji „zakończ współpracę”, co oznacza zakończenie stosunku prawnego pomiędzy STRONAMI, chyba że postanowienia szczególne REGULAMINU stanowią inaczej.
Zasady komunikacji
 1. Komunikacja między Stronami odbywa się w sposób określony przy rejestracji KONTA.
Klauzula informacyjna rodo
 1. Administratorem danych osobowych ARCHITEKTA jest REGALIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Kolejowa 5, 11-320 Jeziorany, KRS 0000960346, NIP 7393965375, REGON 521482725 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako „RODO”.
 2. Dane osobowe ARCHITEKTA pozyskane w związku z podjęciem współpracy przez STRONY na zasadach określonych w niniejszym REGULAMIENIE będą przetwarzane przez REGALIA w następujących celach:
  • związanych z realizacją zawartej umowy,
  • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi ARCHITEKTA,
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych ARCHITEKTA jest:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Dane ARCHITEKTA nie będą przekazane do państw trzecich.
 5. Dane osobowe ARCHITEKTA będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych lub przez okres dłuższy, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa, w tym w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, kodeksu cywilnego (m.in. okres przedawnienia roszczeń).
 6. ARCHITEKTOWI przysługuje prawo do:
  • dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiana) danych;
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe dotyczące ARCHITEKTA mogą zostać udostępnione do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz podwykonawcom związanym z REGALIA umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych m. in. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 8. Podanie przez ARCHITEKTA danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy.
 9. Przekazane przez ARCHITEKTA dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
postanowienia końcowe
 1. REGALIA zastrzega sobie prawo zmiany REGULAMINU. REGALIA poinformuje ARCHITEKTA z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanej zmianie. Zmiana REGULAMINU wymaga akceptacji ARCHITEKTA. W przypadku braku akceptacji zmiany REGULAMINU przez ARCHITEKTA najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany, będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem przez ARCHITEKTA zasad współpracy i zablokowaniem KONTA w terminie 7 dni od dnia upływu ostatecznego terminu na akceptację zmiany.
 2. ARCHITEKT nie może bez zgody REGALIA, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dokonać przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszego REGULAMINU na osoby trzecie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy STRONAMI na tle współpracy określonej w  REGULAMINIE będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Olsztynie.
 5. REGULAMIN obowiązuje od dnia 1 marca 2023 roku.
       
 1. Wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT muszą zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 1. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym w formie pisemnej lub dokumentowej Zamawiającego, i zamiast faktury VAT wystawi rachunek. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego
 2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej lub dokumentowej o tym Zamawiającego pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym również utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.
 1. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz ich usunięcia, a także w razie potrzeby otrzymania faktury VAT lub wystawienia noty korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
 2. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności (spełnienia świadczenia) uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Pobierz nowy katalog


Nie kupuj drewna w worku. Wejrzyj w naszą filozofię i nowy katalog.

Kliknij tu, by pobrać katalog

This will close in 0 seconds