Regulamin konkursu na Facebooku - Regalia

Regulamin konkursu na Facebooku

14/03/2016, dodany przez: Regalia
Ogłaszamy Konkurs dla Fanów Naszego Profilu na Facebooku. Zostań naszym fanem
Odpowiedz na 3 pytania. 2 z nich dotyczą spostrzegawczości i odnoszą się do zdjęć i opisów na naszej stronie internetowej, jedno wymaga kreatywności. Wygrywają Ci którzy odpowiedzą poprawnie na dwa pierwsze pytania i udzielą pomysłowej odpowiedzi na pytanie nr 3. Wybierzemy 5 najlepszych odpowiedzi dla których mamy przygotowane nagrody:
Poniżej pytania konkursowe:

1. Z czego wykonaliśmy podstawę stołu ze starego 100-letniego dębu zamieszczonego na naszej stronie internetowej?

2. Jakie zwierzę siedzi na naszych pruskich płytkach ceglanych ?

3. Dlaczego „stare jest piękne”?

Ale to nie wszystko! KAŻDY z uczestników konkursu do końca marca 2016 r. może zakupić produkt w naszym sklepie przy specjalnym 10% rabacie !

Konkurs trwa do 21 marca 2016 r. Na zgłoszenia oczekujemy pod mailem konkurs@regalia.eu lub poprzez messengera facebookowego. Powodzenia !

Regulamin konkursu

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2016 r.

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest właściciel strony Regalia Polska Manufaktura

2. Czas trwania konkursu, data jego rozstrzygnięcia, przewidziane nagrody oraz adres na jaki należy nadsyłać zdjęcia podany jest zawsze na stronie internetowej konkursu

3. Organizator konkursu zobowiązuje się do kontroli przebiegu konkursu.

4 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu uczestnika w stosunku do którego będzie podejrzenia o naruszenie niniejszego regulaminu.

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Każdy z uczestników może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń do konkursu.

3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III. Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać przy użyciu wiadomości na facebooku lub adresu email konkurs@regalia.eu poprawne odpowiedzi na pytania ogłoszone w konkursie wraz z podaniem imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, adresu email, co jednocześnie uważane jest za zgodę na publikacje zdjęć w internecie łącznie z imieniem i miejscowością. Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych.

2. Nadsyłane odpowiedzi muszą nawiązywać do tematu konkursu. Treść pytań:

1. Z czego wykonaliśmy podstawę stołu ze starego 100-letniego dębu zamieszczonego na naszej stronie internetowej?
2. Jakie zwierzę siedzi na naszych pruskich płytkach ceglanych ?
3. Dlaczego „stare jest piękne”?

3. Użytkownik może załączać zdjęcia w formacie JPG,PNG,GIF,PDF o wielkości nie przekraczającej 4 mb należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego.

4. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek roszczeń za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym, w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej konkursu. Organizator nie będzie udostępniał w żaden sposób zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim za wyjątkiem publikacji zdjęć na stronie internetowej konkursu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie konkursu (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.

5. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich odowiedzi i zdjęć zgłoszonych do konkursu (np naruszających niniejszy regulamin, prawo obowiązujące w Polsce lub dobre obyczaje).

6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Nadesłane odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym facebook

2. Organizator konkursu dokona wyboru 5 zgłoszeń na podstawie najbardziej kreatywnej i trafnej odpowiedzi na 3 pytanie konkursowe, pod warunkiem poprawnej odpowiedzi na pytanie 1 i 2-gie.

3. W konkursie przyznane zostanie 5 nagród które widoczne są pod linkami:

http://sklep.regalia.eu/produkt/komplet-skrzynek-ze-starego-drewna/
http://sklep.regalia.eu/produkt/komplet-drewnianych-skrzynek-azurowych-2/
http://sklep.regalia.eu/produkt/stolik-skrzynka/
http://sklep.regalia.eu/produkt/duza-skrzynka-ze-starych-desek/
http://sklep.regalia.eu/produkt/duza-skrzynka-ze-sznurkiem-ze-starych-desek/

4. Ponadto każdy z uczestników konkursu otrzymuje 10% rabat na dowolny produkt do końca marca 2016 r.

VI. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Imię, , nazwa firmy (jeśli jest) oraz miejscowość Zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej i portalu Facebook.

2. Zwycięzca konkursu otrzyma powiadomienie o wygranej na podany adres e-mail.

3. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.

4. Nagroda przesłana zostanie laureatowi (na adres w Polsce) na koszt organizatorów w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu pod warunkiem że uczestnik poda swoje dane korespondencyjne nie później niż 7 dni od chwili otrzymania emaila z informacją o wygranej w konkursie. Nagrody nie są wysyłane za granicę.

5. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

VII. Laureaci i dane osobowe

1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia niniejszych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

VIII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem elektronicznym na adres podany na stronie jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Pobierz nowy katalog


Nie kupuj drewna w worku. Wejrzyj w naszą filozofię i nowy katalog.

Kliknij tu, by pobrać katalog

This will close in 0 seconds