Polityka prywatności - Regalia

Polityka prywatności

I.
Informacje wstępne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Regalia sp. z o.o. z siedzibą w Jezioranach, ul. Kolejowa 5, 11-320 Jeziorany, NIP 7393965375, REGON 521482725, tel. +48 575 058 025, adres e-mail: regalia@regalia.eu (dalej zwanym „Administratorem” lub „Regalia Polska Manufaktura”) od osób korzystających lub odwiedzających (dalej zwanych „Użytkownikami”) witrynę internetową prowadzoną pod adresem https://kuchniezestaregodrewna.pl/ (dalej zwaną „Witryną”) przez Regalia sp. z o.o.
2. Regalia sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Witryny oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora jest:
4.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
4.2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Regalia sp. z o.o. będzie przetwarzała dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych lub przez okres dłuższy, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
II.
Przetwarzanie danych osobowych oraz pliki cookies
6. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Witryny nie będą przekazane do państw trzecich oraz poddawane profilowaniu.
7. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Witryny nie będą przetwarzane w sposób automatyczny z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies.
8. Regalia sp. z o.o. stosuje pliki cookie w ramach Witryny zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności w zgodzie z przepisem art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.).
9. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na komputerze Użytkownika, zawierające informacje związane z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika.
10. Wykorzystywane przez Witrynę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały.
11. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Witryny i służą do przechowywania informacji.
12. Witryna wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
12.1. dostosowania zawartości stron internetowych w Witrynie do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
12.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
13. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Regalia sp. z o.o. za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. Brak zmiany ustawień przeglądarki przez Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plików cookies.
14. W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów Regalia sp. z o.o. doradza skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem lub dostawcą przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
15. Zablokowanie korzystania z plików cookie może ograniczyć funkcje Witryny.
16. Oprócz plików cookies Regalia sp. z o.o. może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.
17. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony internetowej, z której Użytkownik wszedł na Witrynę.
18. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą zawierać tzw. „web beacons” (czyli elektroniczne obrazki), które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np.: adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL
strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam Regalia sp. z o.o. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.
19. Witryna korzysta z funkcji Google Ads Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), która umożliwia zwracanie się do Użytkownika, który odwiedził Witrynę i zainteresował się ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W związku z tym podczas odwiedzin Witryny tworzony jest plik cookie umożliwiający rozpoznanie Użytkownika podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Regalia sp. z o.o.
20. W ramach funkcji Google Ads Remarketing może dochodzić do analizowania zachowań Użytkowników w celu kierunkowanego polecania produktów oraz reklamy opartej na ich zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie są łączone z innymi danymi osobowymi Użytkownika w celu tworzenia jego profilu. Korzystając z Witryny Użytkownik jest informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Google Ads Remarketing danych dotyczących w opisany sposób i we wskazanych celach.
21. Użytkownikowi przysługuje prawo zablokowania korzystania z plików cookie przez firmę Google Inc. Zablokowanie korzystania ze wskazanych polików wymaga skorzystania ze strony internetowej www.google.com/privacy/ads i kliknięcia przycisku „opt-out“.
22. Użytkownik może również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie korzystając ze strony internetowej Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
III.
Zakres przetwarzania danych osobowych
23. Regalia sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników pozyskane za pośrednictwem Witryny, w tym m.in. w procesie rejestracji i zakładania konta przez Użytkownika:
23.1. nazwisko i imię,
23.2. adres poczty elektronicznej,
23.3. numer telefonu.
24. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, ale konieczne dla dokonania rejestracji i założenia konta w Witrynie.
25. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Regalia sp. z o.o. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których Regalia sp. z o.o. jest upoważniona do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
26. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody przez Użytkownika nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Regalia sp. z o.o. w okresie poprzedzającym cofnięcie zgody.
27. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, Regalia sp. z o.o. będzie mogła przetwarzać jego dane osobowe także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących towarów oferowanych przez Regalia sp. z o.o.
28. Zgodna na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych może zostać w każdym czasie cofnięta przez Użytkownika. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres poczty elektronicznej regalia@regalia.eu.
IV.
Udostępnienie danych osobowych
29. Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą być udostępniane:
29.1. organom władz publicznych i urzędom państwowym lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
29.2. oraz podmiotom związanym z Regalia sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom marketingowym, doradczym, informatycznym, dostawcom oprogramowania, podmiotom świadczącym usługi hostingu, kancelariom prawnym.
V.
Ochrona danych osobowych
30. Regalia sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe Użytkowników i ochronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Regalia sp. z o.o. stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych osobowych.
31. Podjęte przez Regalia sp. z o.o. działania w zakresie ochrony danych osobowych mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik nie będzie zachowywał zasad bezpieczeństwa, co w szczególności dotyczy nieudostępniania tych danych osobom trzecim. Regalia sp. z o.o. wskazuje, że Witryna nigdy nie będzie zwracała się do Użytkowników o podanie danych osobowych.
VI.
Uprawnienia Użytkownika w zakresie przetwarzania jego danych osobowych
32. Użytkownikowi przysługuje prawo:
32.1. dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;
32.2. sprostowania (poprawiana) danych;
32.3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
32.4. ograniczenia przetwarzania danych;
32.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
32.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
32.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
32.8. inne uprawnienia, jeżeli wynikają one z właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
33. W sprawach dotyczących sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownicy są proszeni o kontakt pod adresem: regalia@regalia.eu.
34. Użytkownik posiada stały dostęp do danych przetwarzanych przez Administratora w ramach swojego konta w Witrynie.
VII.
Inne strony internetowe
35. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Regalia sp. z o.o. Inne strony internetowe mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, regulaminy lub inne dokumenty dotyczące ich funkcjonowania, z którymi Użytkownik winien się zapoznać we własnym zakresie.
36. Regalia sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych przez administratorów innych stron internetowych.
VIII.
Pytania i zastrzeżenia
37. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: regalia@regalia.eu lub na adres siedziby Administratora: z siedzibą w Jezioranach, ul. Kolejowa 5, 11-320 Jeziorany.
IX.
Postanowienia końcowe
38. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, w tym w szczególności w celu dostosowania jej postanowień do obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.
39. O zmianie niniejszej Polityki prywatności Klienci będą informowani za pośrednictwem Witryny.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij

Pobierz nowy katalog


Nie kupuj drewna w worku. Wejrzyj w naszą filozofię i nowy katalog.

Kliknij tu, by pobrać katalog

This will close in 0 seconds